Автор: Людмила Пучко
Жанр: Популярни

ISBN: 978-619-7718-02-7
Формат в мм: 165x235
Тегло: 740 гр.
Подвързия: мека корица
Година: 2023
Обем: 448 стр.
Наличност: Налично
40.00лв

Многоизмерната медицина е сплав от знанията на западната и източната медицина, на древни и съвременни езотерични знания и агностичен опит на всички основни световни религии, дали възможност за систематизирано описание на многоизмерната структура на човека. Състои се от седем тела – физическо тяло и шестпластова енергийна структура, която го заобикаля. В тази енергийна рамка са се установили дълбинните причини (чужди вибрации) на повечето хронични болести, чието отстраняване дава ефект на светкавично изцеление. Тези знания са закодирани в трудовете на Посветените и са в основата както на източните магични техники така и на западните молитвени практики.

Людмила Пучко разработи алгоритъм, с чиято помощ и с използването на радиестезичния метод (биолокация) всеки човек би могъл да прояви индивидуалната матрица на записаните във вълнова форма хронични заболявания, предизвикани от дълбинни причини, както и да ги отстрани с помощта на метода за създаване на вибрационните редове, който няма аналог в света.

Методът на вибрационните редове е лесен за използване, безопасен, ефективен е и се препоръчва на всички, които искат да се избавят от сложните хронични заболявания, независимо от продължителността им.

Идеите, предложени в тази книга, са удостоени с две дипломи от І степен на Втория Международен конгрес „Духовното и народното целителство в екологията и медицината“ (Москва, 18–20 февруари 1999 г.): „За високо професионално ниво в областта на духовното целителство и народната медицина“ и „За достижения в областта на здравеопазването“. 

Предложената методика за самодиагностика и самоизцеление може да бъде използвана от всеки човек, независимо от религиозните или атеистичните му убеждения, от вероизповеданието му, от принадлежността му към определена религия или живот в канонична религиозна територия.


Предговор

Многоизмерната вълнова медицина – принципно нов подход 

към диагностиката и лечението на човека 

Предговор

Скъпи читатели!

В ръцете си държите уникалната книга на Людмила Григориевна Пучко „Многоизмерната медицина. Система на самодиагностика и самоизцеление на човека“, чието значение за себе си, за близките си, пък и за цялото човечество не всеки може да оцени напълно веднага. Едва с течение на времето ще осъзнаете този знаменателен момент, когато по волята на съдбата тази книга е попаднала в ръцете Ви и благодарение на нея сте успели да се докоснете до „закритите“, до последно време закодирани („херметични“, т.е. тайни) научни знания, които внимателно са били пазени в древността и които несъмнено ще легнат в основата на мирогледа и живота на хората от новото хилядолетие, а методиките на древните целители и Посветени ще станат достъпни за мнозина. 

Авторът на книгата е кандидат на техническите науки, радиофизик, специалист по системите за космическа връзка, посветила близо четири десетилетия на изучаването на човешкия организъм и на разработването на методи за (само)диагностика на заболяванията и (само)лечение.

Каква е практическата ценност на предложената книга? Тази книга е наистина безценен дар от автора за хората. Тя позволява на всеки да направи първите реални крачки в абсолютно безопасното и свръхточно изучаване на своя организъм, в търсенето на дълбинните причини на заболяванията и тяхното немедикаментозно лечение.

Книгата на Людмила Пучко дава възможност във всеки момент да се диагностицира функционирането на всеки орган, физиологична система, организъм на всяко (включително и на клетъчно) ниво, да се определят дълбинните причини на заболяванията и бързо да бъдат отстранени.

Основните резултати от огромната работа, извършена от автора, условно може да бъде представена по следния начин:

І. Създаден е многоизмерен модел на човека

Преди да пристъпим към диагностиката и лечението на човек, трябва да разберем какво представлява неговият организъм. Общоизвестно е, че това е изключително сложна високоорганизирана саморегулируема и самовъзстановяваща се система. За съжаление до този момент нямаше единен, непротиворечив модел, включващ цялото многообразие от физиологични и психични процеси в човешкия организъм, управлявани от Съзнанието.

Людмила Пучко за първи път предлага системен вълнови подход към създаването на единен многоизмерен вълнови модел на човека и създава биоенергоинформационен  многоизмерен вълнови модел.

Авторът изхожда от твърдението, че човешкият организъм, бидейки огромна и стройна система, е изучаван и се изучава по отделни части от различните направления на източната и западната медицина, от религиозно-философските школи в Европа и Азия. Тази система се състои от седем тела. Медицинската наука изследва физическото тяло, етерното  тяло е предмет на познанието за различните клонове на източната медицина – китайската, тибетската, виетнамската, японската, арабската и др. Освен това човек има още пет фини тела: астрално, каузално, интуитивно (или душевно), ментално и духовно, а също така „висш Аз“. „Висшият Аз“ е Божествената частица, която са търсили и продължават да търсят представителите на седемте основни световни религии. Божественото начало е тайната, която винаги ще остане непостижима за човешкия разум. Пълна и ясна картина на човешкия организъм не е давало нито едно от съществуващите научни или религиозни учения. Тя трябваше да бъде създадена, както го направи авторът, въз основа на опита на много световни религии, разработки на езотеричните школи на Изтока и Запада, а също и на емпиричните данни на съвременната наука.

В рамките на предложения модел човекът представлява много сложна колебателна система с неопределено множество връзки  и степени на свобода. Всяка физиологична система, всеки орган, всяко фино-материално тяло и т.н. са колебателни системи със своите индивидуални амплитудни, честотни и фазови характеристики, постоянно променящи се с времето. Тяхната сложна взаимовръзка води до това, че човешкият организъм не трябва да се разглежда като съвкупност от независими физиологични системи и органи – както прави съвременната медицинска наука, която изучава отделно очите, храносмилателните органи или мозъка например. Затова не може отделно да се разглежда функционирането, боледуването или лечението на отделен орган. Ако е болен  един орган – болен е целият организъм.

Създаденият модел не противоречи на нито една от съществуващите религиозни или медицински модели на човека, а ги включва органически в себе си. Но за да бъде организмът достатъчно цялостна, неразривна система, трябва да се изследват енергоинформационните връзки между телата и между структурите вътре в тях. Цялата тази огромна сложна многостепенна система, постоянно променяща се с времето, се управлява от структурите на Съзнанието, затова върху нея може и трябва да се въздейства само с помощта на Съзнанието. Трябва специално да отбележим, че Съзнанието е едва една от трите най-важни части на „Висшия Аз“ – Божествената частица на природата на човека. Божественото начало е представено във „Висшия Аз“ като триединство на Духа, Душата и Съзнанието. В християнството това е триединството на Бог Отец, Бог Син и Светия дух.

В рамките на предложения многоизмерен вълнов модел на човека цялата информация за живота и функционирането на организма се записва с временни бележки за произхода на всяко събитие във вътрешния „биокомпютър“. В предложения модел като модули на паметта на „биокомпютъра“ се явяват структурите на Съзнанието, Подсъзнанието, Свръхсъзнанието и структурите на несъзнаваното. Управлението на „биокомпютъра“ и цялото многообразие от психични и физиологични процеси в човешкия организъм се осъществява от „Висшия Аз“.

ІІ. Предложен е нов подход в диагностиката на всякакви заболявания

В природата няма абсолютно здрави хора. Рано или късно всеки може да се окаже в ситуация, когато се появяват първите обективни симптоми на нарушение на нормалното функциониране на организма, принуждаващи го да се обърне към лекарите. Със съществуващите сега диагностични уреди изследват само физическото тяло (рентгенов апарат, томограф) и етерното тяло (уред на Фол и всички негови модификации). Съвременната медицина е систематизирала повече от десет хиляди различни заболявания на човека. След като човекът е сложна многоизмерна вълнова система, уврежданията (болестите) на някой орган не могат да се разглеждат (изучават, лекуват) изолирано от другите системи на организма. Проявяващото се на физическия план заболяване на органа се характеризира с нетипичните за нормалното му функциониране вълнови процеси, които по много сложен начин взаимодействат с другите процеси в организма. Това нарушава естествения режим на работа на другите органи и системи, както и на организма като цяло.

Едно огнище на заболяване може да разбалансира нормалния режим на работа на много други системи в организма, които изобщо не са свързани с него. С времето паразитните (предизвикани от заболяването) вълнови процеси могат да възникват и затихват в различни места на организма. Ето защо едно и също заболяване може да се прояви със съвсем различни симптоми, които е много трудно логически да се свържат с реалното огнище на заболяването. Естествено в такава ситуация е невъзможно да разчитаме на постановката на правилна диагноза с методите на конвенционалната медицина.

Авторът предлага принципно нов подход към откриването на всякакви налични в човешкия организъм увреждания (заболявания), т.е. нов метод на диагностика. В основата му е известният от осмо хилядолетие преди Христа обективно съществуващ и проверен от вековния опит на много народи ефект на биолокацията (радиестезичен ефект). Една от научните теории, позволяващи да се обясни биолокационният ефект, е предложената през 1993 г. от руския учен Генадий Шипов теория на физическия вакуум и торсионните полета. В съответствие с тази теория торсионните полета са физическата основа на паметта, мисленето и съзнанието.

В рамките на предложения от Людмила Пучко модел на човека цялата информация за функционирането на организма му във всеки един момент непрекъснато се записва и се пази във „файловете“ на паметта на вътрешния „биокомпютър“. Задачата по диагностика на заболяванията вече се свежда до проблема на устойчивото, достоверно и безопасно за човека четене на информацията от неговия „биокомпютър“.

Определени успехи в получаването на информация от подсъзнателното ниво са получени от съвременните западни интегрални техники. В трансперсоналната психология на Станислав Гроф например, за четене на информация човекът се въвежда в променено състояние на съзнанието, което далеч не е безопасно за психиката и здравето му. Людмила Пучко за първи път предлага да се използва абсолютно безопасният радиестезичен (биолокационен) метод (Р-метод) за установяване на връзка и четене на информацията от съзнанието на човек от неговия вътрешен „биокомпютър“. Въпросът се формира мислено или на глас, а отговорът от „биокомпютъра“ е идеомоторен акт, който задвижва махалото в определена посока (радиестезичен ефект). Предварително вътрешният „биокомпютър“ трябва да бъде програмиран по определена методика, в чиято основа лежи устойчива, стабилно повтаряща се идеомоторна реакция, водеща до еднозначни траектории на махалото в случаите на отговори „Да“, „Не“, „Не зная“ и т.н. С помощта на специално разработени диаграми и въпроси от различни модули на паметта на човешкия „биокомпютър“ се чете информация за физическото състояние на всеки орган или на организма като цяло.

Същността на предложения диагностичен метод може да се представи по-подробно по следния начин:

1. Човекът създава енергоинформационно изображение (фантом) на цялото многоизмерно тяло или на негова структурна част, на отделен отговор и т.н. чак до клетъчно ниво;

2. С помощта на специална диаграма се определя психобиофизиологичният (ПБФ) хомеостазис (интегралната константа) на избрания орган, физиологичната система или организма като цяло.

Ако отклонението на ПБФ хомеостазис на изследвания орган е различно от нормалната природна стойност, прието за 100%, значи има увреждане в разглежданата структура на организма.

С помощта на Р-ефект, разработените диаграми и специалните въпроси към „биокомпютъра“ може подробно да се определи състоянието на всеки орган или система на организма. Може да се изследва (диагностицира) функционирането [степента на отклонение от естествения (нормален) режим на работа] на целия организъм, на всяка негова система, орган и т.н. чак до клетъчно ниво.

Напълно естествено е, тази относително проста в същността си методика за самодиагностика да не може да се използва веднага и изцяло от всеки читател на книгата. Първата наша крачка е да „пробудим радиестезичния ефект“ (Р-ефект) и да постигнем устойчиви и еднозначни отговори на подсъзнанието на въпросите, които му зададем. На началния етап от работата трябва да използваме прости въпроси, на които може да се даде отговор с „Да“ или „Не“. Методиката на постигане на Р-ефект и получаване на желаните резултати са описани подробно в книгата. Очевидно е, че заради индивидуалната биолокационна (радиестезична) чувствителност на всеки човек степента на достъп до информацията, пазена в архивите на подсъзнанието, може да е различна при отделните хора.

ІІІ. Показани са пътищата за търсене на дълбинните причини за възникване на заболяванията.

Основна задача на класическата медицинска наука трябва да бъде проявяването на дълбинните причини за възникване на заболяванията. Всеки от нас знае колко е трудно дори в най-добрите медицински учреждения да се постави точна диагноза. Няма човек, който да не познава печални примери на неправилно диагностициране и лечение – негово или на близките му. За съжаление, в съвременната медицина няма методики и прибори за откриване на дълбинните причини за заболяванията, защото тези причини обикновено са във вълновата енергийна рамка на човека (неговите фини тела), с каквито проблеми конвенционалните лекари не се занимават.

Людмила Пучко предполага, че дълбинните причини за възникване на болестите са полевите (вълнови) многоизмерни енергоинформационни вихрови структури, които могат да мигрират и вътре, и извън организма като т.нар. холографски солитони. Точно тези структури, съществуващи на вълново ниво, внесени или зараждащи се в организма още от появяването на първата зародишна клетка, са причина за повечето заболявания на човека.

Дълбинните причини за възникване на хронични заболявания са записани в човешкия организъм във вълнова холографска форма и се пазят в архивите на паметта на неговия „биокомпютър“ (в подсъзнанието и на някои структури от съзнанието). Пучко разделя условно всички дълбинни причини, предизвикващи заболяване на организма и свързани с полевата (вълновата) форма за въздействие върху човека, на три класа:

1. Негативни външни енергоинформационни въздействия, създадени от друг човек (по народному са наричат магия за болест, лошо око и т.н.), и въздействие на негативни фино-материални същности, обитаващи многоизмерния фино-материален свят независимо от човешката воля (по народному – „земни духове“ и т.н.);

2. Негативни вътрешни енергоинформационни въздействия, възникващи от записа в холографска форма на отрицателни психо-физиологични състояния на човека;

3. Негативни въздействия от излъчане на патогенни агенти, обитаващи човешкия организъм (вируси, бактерии, гъби и т.н.).

Съвкупността от дълбинни причини за хроничните заболявания, записани във вълнова форма, образува постоянно променяща се във времето вълнова матрица, която е индивидуална и неповторима за всеки човек във всеки един момент.

Търсенето на дълбинни причини за възникване на заболявания и разкодиране на индивидуалната вълнова матрица се основава на радиестезичния ефект, разработените диаграми и специалните въпроси към „биокомпютъра“. Методът е обективен и възпроизводим.

ІV. Предложен е радиестезичен подход в лечението на заболявания и ликвидацията на причините за възникване.

Людмила Пучко убедително доказа, че няма нелечими болести, а има неизяснени дълбинни причини за възникването им и предлага нови методи на лечение.

Тя показа, че като извлечем с радиестезичния метод информацията от дълбинните слоеве на подсъзнанието и създадем индивидуален биоенергоинформационен излъчвател, който генерира биоенергоинформационен вълнови сигнал, може да се ликвидират:

1. Дълбинните причини за възникване на акутни, хронични и потенциални заболявания;

2. Заболявания на всеки орган, физиологична система, както и на човешкия организъм като цяло.

Биоенергоинформационният излъчвател е наречен вибрационен ред.

Вибрационият ред е амплитуден честотен фазов вълнови излъчвател, който чрез излъчването си премахва по заповед на съзнанието чуждите вибрации в организма и лекува поразения от болестта орган. Вибрационният ред е съчетание на геометрични, числови, образни, буквени символи и знаци, съединени в определена последователност и заредени по определена методика. С вибрационен ред могат да бъдат премахнати органични нарушения, например плаки по съдовете, пясък и камъни в бъбреците, в жлъчния мехур и т.н., психични заболявания като шизофрения, маниакално-депресивен синдром и т.н., психосоматични заболявания, инфекциозни заболявания и т.н.

Вибрационният ред действа бързо (от няколко секунди до няколко минути, по-рядко дни), което позволява да се премахне острата болка и често спасява живот.

Премахването на уврежданията на органи, отстраняването на болка и други симптоми (с което се занимава съвременната медицина) не означават излекуване на организма и не гарантира липса на повторно заболяване, защото не са ликвидирани дълбинните причини за възникването му – следователно окончателното излекуване е невъзможно.

Дълбинните причини лежат не във физическото тяло, а в енергийната вълнова рамка (фините тела), която съвременната медицина не може да изследва. Авторът показа как с вибрационен ред може целенасочено да се въздейства на дълбинната причина за заболяването и тя да се отстрани (унищожи). След това по естествен път се включва системата за саморегулация, която възстановява нормалното функциониране на организма и води до оздравяване, т.е. избавя човек от заболяванията, неподдаващи се на лечение със съвременните медицински методи.

V. Теорията показа, че всеки човек може оптимално да се ориентира в околния многоизмерен свят

След премахването на дълбинните причини за заболяванията, когато се е включил вътрешният механизъм за саморегулация, процесът на оздравяване може да се ускори като се използват индивидуално подбрани препарати от целия огромен арсенал на средства за лечение от народната, алтернативната и ортодоксалната медицина. Например в тиражираната от „Издателство АНС“ многотомна „Енциклопедия на народната медицина“ се предлагат хиляди рецепти за много недъзи. Всеки човек е уникален и не може да определи кое лекарство, растение, минерал или билкова смес са му необходими специално за него! Людмила Пучко смята, че с помощта на радиестезичната методика може индивидуално и безпогрешно да се подберат точно тези средства и начините им на използване, които максимално бързо и без негативни последствия ще спомогнат за възстановяването на здравето.

Радиестезичната методика позволява също:

- да се погледне в  миналото, да се проследи развитието още от момента на зачеването;

- да се изясни кои храни, дрехи, козметика, украшения и т.н. подхождат на определен човек;

- да се разположат оптимално в офиса или вкъщи мебелите, да се определи мястото за построяване на къща, кладенец и т.н.

Безспорно, книгата на Людмила Пучко „Многоизмерната медицина“, предложена от нашето издателство, е сериозен научен труд, предаден за неспециалистите на съвсем разбираемо ниво. Въпреки това за много неподготвени читатели дори това ниво на изложение на материала може да бъде сложно. Не се отчайвайте, ако при първото четене възникнат много въпроси. Невъзможно е толкова сериозен научен труд напълно да бъде разбран без специална предварителна подготовка. Спомнете си как дълги години в училище и в университета сте изучавали научни дисциплини, които по сложност и значимост за човечеството явно отстъпват на предложения ви нов поглед върху природата на възникване на заболяванията и начините за лечението им.

Естествено за добре подготвените читатели тази книга ще бъде напълно достъпна. Останалите не бива да се огорчават, ако в процеса на четене възникнат затруднения с разбирането на материала. Започнете изучаването на темата с първата монография на Людмила Пучко „Биолокация за всички“, която е увод в многоизмерната медицина и е тиражирана на български език от издателствата „Дилок“ и „Макрос“.

Възможно е фактът, че една година след издаването на първото издание на „Многоизмерната медицина“, Руската и Международната Инженерни Академии избраха кандидата на техническите науки Людмила Григориевна Пучко за член на академиите си, за мнозина да бъде сериозен аргумент, който подчертава значимостта на монографиите на авторката.

Към днешно време с участието на Руската Инженерна Академия се създава научно-изследователски институт, който ще се занимава с теоретични и експериментални научни дейности по изучаване скритите възможности на човека. Основни задачи на института ще бъдат изучаването и използването на радиестезичния ефект в медицината и във всички области на човешката дейност. По същество се създава институт по „проблемите на човека“. Естествено новият институт ще има нужда от квалифицирани кадри и най-различна, но документално потвърдена информация за използването на биолокационния ефект във всички сфери на човешката дейност. Ако сте правили интересни експерименти, ако имате идеи и желание за работа, пишете на руското издателство (адресът и имейлът ще намерите по-долу).

С увереност можем да споделим, че заложените в двете монографии на Людмила Пучко основни положения на многоизмерната медицина са най-великото откритие на нашето време. По същество авторката е формулирала нов подход в запазването и възстановяването на човешкото здраве, в налагането на хармонията на човешкото Съзнание с неговия светоглед и възприятие.

Няма да е излишно да повторим, че предложените от автора методи на самодиагностика, самоизцеление и установяване на хармонията в човешкия организъм са елементарни, абсолютно безопасни и са достъпни за всеки. Въпреки това трябва да бъдем много внимателни при диганостицирането и лечението. Не пренебрегвайте разработената от автора техника на безопасност! Помнете, че ако има реална опасност, нито една защита не може да ви осигури стопроцентна безопасност.

Опасността е във възможността за „пренос“ на заболяването от болен човек към здрав и в „прехвърлянето“ на енергия от здрав човек към болен (т.е. вампиризъм). Възможността от негативни последствия е обусловена от „енергоинформационната вълнова природа“ на повечето заболявания: колебателните (вълнови) процеси, свързани с различни заболявания, могат по време на диагностиката или лечението да предизвикат резонансно-вълнови процеси, в резултат на които заболяването да „премине“ от „пациента“ към „целителя“. Болният чрез вълнови (енергоинформационен) път може да „зарази“ здравия.

Още една опасност причаква относително здрав човек, когото се опитва да го диагностицира или да го лекува болен или възрастен човек. Бъдете внимателни! Възрастните или болните, вместо да се занимават със собствените си проблеми (за което неведнъж говори авторката), много често искрено се опитват да диганостицират или лекуват практически здрави млади хора и особено деца. Като правило се върши от добри чувства, с искреното желание да помогнат, но или без знанието, или въпреки желанието на „пациента“. Възможно е при енергоинформационния контакт (диагностика, лечение) силната енергетика на здравия организъм на „пациента“ и неговите отделни органи да се предаде на по-слабия организъм на „доктора“, което е доста добро зареждане за „лечителя“. Забелязано е, че тези „доктори“ след дълги и уж уморителни за тях сеанси на лечение, стават бодри, весели и без признаци на умора. Разбираема е причината за силното желание на не много здрави хора да помогнат на млади и здрави. Докато искрено преследва най-добри цели, възрастен или болен лесно може да се превърне в „енергоинформационен вампир“, който носи на близките си само вреда.

Помнете, че разработените от Людмила Пучко методики са предназначени на първо място за САМОДИАГНОСТИКА И САМОИЗЦЕЛЕНИЕ.

Много често у хората, до някаква степен усвоили основите на многоизмерната медицина, се появява желание да „помогнат“ на някого. В тази ситуация потенциалният „лекар“ може да бъде посъветван да си припомни опита на древните даоски мъдреци. Целителят е започвал лечение само когато са изпълнени три условия:

Болният е осъзнавал, че има нужда от странична помощ;

Болният е помолил за помощ;

Болният се е обърнал за помощ към него.

Когато у вас се появи желание да помогнете на някого, спомнете си за древните даоски мъдреци. Може би са били прави? Може би вашата помощ не е нужна? Може би би било по-правилно да предложите на „пациента“ самостоятелно или с ваша помощ да усвои основите на многоизмерната медицина? Помислете! Може би е по-добре да не правите нищо, отколкото да нараните някого? 

И накрая трябва да подчертая, че принципите, заложени и използвани в многоизмерната медицина, нямат нищо общо със съвременните разработки на торсионните технологии, както и с древните и най-новите техники на контрол и въздействие върху съзнанието и поведението на човека (магия, хипноза, „психотронни“ прибори и т.н.).

Новата концепция за многоизмерност на човешкото тяло и възможност за (само)диагностика и (само)лечение, предложени в монографиите на Людмила Пучко, ще ви помогнат да се почувствате по-уверено в нашия за съжаление далеч не винаги спокоен и благополучен живот.

Работете с книгата и за вас ще престанат да бъдат безнадеждни много опасни за живота и здравето ситуации.

Помогни си сам, и тогава ще ти помогне  и Бог.


Books
Тегло 740 гр.
Подвързия мека корица
Година 2023
Обем 448 стр.

Напиши ревю

Моля влезте или се регистрирайте за ревю